در اولین قسمت از برنامه مدرسه ایران، محمدحسن داودی، مدیر مدرسه کودکان کار، خاطره‌ای از یک جلسه با والدین کودکان کار تعریف می کند:

«از سیصد نفر پدر و مادر کودکان کار، فقط ده نفر می توانستند بنویسند...»