مجموعه مقالات دکتر محمد نیرو در ماهنامه رشد معلم با موضوع یادگیری معکوس
معرفی شده در قسمت ۲۷ مدرسه ایران

 تقدیم به تمام معلمان ایران‌زمین
دریافت آموزش یادگیری معکوس